Sklep internetowy JWPCREW.PL prowadzący działalność pod adresem internetowym www.jwpcrew.pl prowadzony jest przez firmę F.H.Rabeko Arkadiusz Rabeko z siedzibą w Wiązownej ul. Nadrzeczna 25 kod 05-462, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy pod numerem 113345 posiadająca NIP : PL 9510021454 REGON 011946214

Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają znaczenie zgodnie z poniższym:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.jwpcrew.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 • Właściciel – FH Rabeko Arkadiusz Rabeko.
 • Magazyn – miejsce siedziby magazynu firmy FH Rabeko skąd realizowane są przesyłki.
 • Klient – jakikolwiek podmiot nabywający przedmioty lub usługi w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Konto Klienta – obszar zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów, znajdujący się pod adresem http://jwpcrew.pl/regulamin/

Realizacja zamówień

Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail.

Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dając możliwość Klientowi do złożenia zamówienia o każdej porze.

Klientami Sklepu w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji „KASA” ,a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji w zależności od preferencji Klienta. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „ZAMAWIAM”.

Po dokonaniu wyboru opcji „ZAMAWIAM” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „ZAMAWIAM” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie zamawianych produktów z Właścicielem.

Właściciel po uprzednim poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku gdy Klient dokona zakupu produktu dostępnego w Sklepie, a z jakiejś niezależnej od Właściciela przyczyny, produkt ten okaże się być niedostępny (np. awaria systemu informatycznego). W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio ceny.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.

Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Wszelkie koszty transportu, celne oraz wszelkie inne związane z doręczeniem towaru poza teren Polski obciążają Klienta.

Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu.

Klient ,który nie odbierze po drugim awizo zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo zamówienie zostanie anulowane i uznane za odstąpienie Klienta od umowy.

Klient, który nie odbierze po pierwszym awizo zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.

Zdjęcia produktów stanowią materiały poglądowe obrazujące możliwe najwierniejsze oddanie cech produktu. Sklep zastrzega, iż rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić od stanu przedstawionego na zdjęciach jednakże zastosowanie i właściwości produktów pozostają tożsame.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu Klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywista dostępność towarów, których nie ma w magazynie może odbiegać od terminów publikowanych w Sklepie.

Zmiany w zamówieniach

Bez uprzedniej zgody Sklepu nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po finalnym wybraniu opcji „ZAMAWIAM”.

Forma płatności

Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

1. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,

2. jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,

RABEKO FH
03-161 Warszawa
Kiersnowskiego 16c
MBANK
Nr rachunku: 92 1500 1070 1210 7006 1884 0000

3. kartami kredytowym

4. osobiście w sklepie podczas odbioru osobistego,

5.  VISA, MasterCard, JCB, Diners Club w serwisie dotpay,

6. przelewem z konta w serwisie dotpay.

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie “za pobraniem” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.

W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

Ceny i koszty przesyłki

Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Klient ma możliwość orientacyjnego przewalutowania cen Sklepu klikając w górny pasek. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Odbiór osobisty zamówionych produktów nie wiąże się z ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na etapie trzecim procesu zakupowego, przed wyborem ponownej opcji „ZAMAWIAM”.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

 • regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową,
 • regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres magazynu FH RABEKO Nadrzeczna 25, 05-462 Wiązowna wraz z  dowodem zakupu towaru lub innym dowodem świadczącym o zakupie towaru w Sklepie oraz zgłoszeniem reklamacyjnym znajdującym się tutaj zawierającym podstawę żądania Klienta i tryb rozpatrzenia reklamacji. Przedmiotowe zgłoszenie reklamacyjne nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia a tylko stanowi ułatwienie dla Klienta. Sklep nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przesłania dowodu zakupu jeśli inne okoliczności wskazują iż osoba dokonująca reklamacji towaru dokonała jego zakupu w Sklepie.

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

Z uwagi na konieczność sprawdzenia zawartości i kompletności przesyłek  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia określone przepisami ustawy o której mowa w art. 1 ust a), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie lub jeżeli Klient o niezgodności towaru wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), jeżeli Klient zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli Klient zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów doręczonych Klientowi względem zamówionych, o ile przedmiotowe różnice będą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Poza uprawnieniami Klienta wynikającymi z ustaw wskazanych w art. 1 ust a i b) Klient posiadać będzie roszczenia wypływające w udzielanej przez importera lub producenta gwarancji. Zakres i warunki gwarancji będą się różnić w zależności od towarów.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji towaru przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania sprzętu, niezgodnego z instrukcją.

Zwroty

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić (zrezygnować) od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania uzasadnienia.

Celem skorzystania z przedmiotowego prawa odstąpienia Klient będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu według wzoru znajdującego się tutaj i przesłania go na adres Sklepu. Złożenie oświadczenia według wzoru powyżej nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia zwrotu a tylko stanowi ułatwienie dla Klienta.

Dla zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie formularza zwrotu wraz z zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres magazynu firmy FH Rabeko Nadrzeczna 25, 05-462 Wiązowna

Koszt przesłania zwracanego towaru pokrywa Klient, który zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.

Z uwagi na konieczność sprawdzenia zawartości i kompletności przesyłek  Sklep nie odbiera zwracanych towarów odesłanych za pobraniem.

Zwracany towar musi być, kompletny, bez śladów używania, możliwie w oryginalnym opakowaniu .

Klient wraz z zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności gratisowych prezentów otrzymanych w związku z zakupem towaru.

Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia odpowiednio kwoty zwracanej płatności.

Wraz z zwracanym towarem należy przesłać  w ramach możliwości dla celów identyfikacji Klienta, oryginał dowodu zakupu.

Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru oraz oryginału dowodu zakupu.

Wymiana

Klient ma prawo do wymiany produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie nosi on śladów użytkowania, znajduję się w oryginalnym stanie i nienaruszonym opakowaniu.

Celem skorzystania z przedmiotowego prawa wymiany Klient będzie zobowiązany:

 • do złożenia pisemnego oświadczenia o wymianie według wzoru znajdującego się tutaj i przesłania go na adres Sklepu.
 • do przesłania wraz z w/w oświadczeniem oryginału dowodu zakupu oraz towaru podlegającego wymianie,
 • złożenia nowego zamówienia w Sklepie wskazując w uwagach do zamówienia, iż dotyczy to wymiany wraz z podaniem poprzedniego numeru zamówienia.

Wymiana towaru może zostać dokonana w przypadku zamiany na towar o identycznej cenie lub droższy.

Z uwagi na konieczność sprawdzenia zawartości i kompletności przesyłek Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

Wysyłka nowego towaru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wymienianego towaru i ewentualnej dopłacie.

Dane osobowe

Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie umożliwiającej dokonywanie zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.

Jakiekolwiek elementy danych osobowych Klienta nie będzią w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.

Polityka prywatności

Cookies

Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną

Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera-informacji handlowej. Wciągnięcie na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.

Postanowienia końcowe

Podane charakterystyki i zastosowania prezentowanych towarów mają charakter orientacyjny. Sklep dokłada wszelkich starań, aby podane informacje były możliwie wierne z rzeczywistością.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.

Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta ,których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.

Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.

Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie , aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem http://jwpcrew.pl/regulamin/ Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki nabyte przez Klienta przed zmianą Regulaminu.

Aktualizuje
 • Brak produktów w koszyku.